Regulamin sklepu

 • Home

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW PRORIDERSHOP.PL

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem www.proridershop.pl jest prowadzony przez Fiveo Creative prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Fiveo Creative Kamil Nowak, z siedzibą: ul. Jodłowa 1, 43-340 Kozy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-20-40-305, REGON 369014996:
 • adres poczty elektronicznej sklep@proridershop.pl,
 • kontakt telefoniczny pod numerem +48 692 503 919, (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 • Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy swoje konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
 • K.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.);
 • Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w www.proridershop.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;
 • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie Internetowym;
 • Newsletter – typ elektronicznego biuletynu, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierające informacje o Towarach w Sklepie Internetowym;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 • Sprzedawca – proridershop.pl prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fiveo Creative Kamil Nowak, z siedzibą: ul. Jodłowa 1, 43-340 Kozy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-20-40-305, REGON 369014996
 • Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.proridershop.pl, zwany dalej Sklepem;
 • Strony – Sprzedawca i Klient;
 • Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;
 • Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru.
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.
 • Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.
 • W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Nadto Klient powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej.
 • Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej lub
 • Internet Opera w wersji 7.0 i wyższej lub
 • Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej lub
 • Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej
 • minimalna rozdzielczość ekranu 800×600
 • Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, (zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym),
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 • Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

 

 

 

 

 

 • 2
  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja Klienta jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 • Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.
 • W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.
 • Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i potwierdzenie zapoznania się z ich treścią, poprzez zaznaczenie ikony o treści „Zapoznałem się z regulaminem oraz polityką prywatności i akceptuje postanowienia tych dokumentów.”
 • Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez zaznaczenie ikony – „Chcę otrzymywać Newsletter.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, Newsletter nie będzie wysyłany. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 • Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.
 • Dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może także wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych, w tym m.in. informacji o promocjach, za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms na podany przeze mnie numer telefoniczny.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.
 • Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.
 • 3
  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien dokonać wyboru Towaru, jego ilości oraz rozmiaru.
 • Poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Teraz” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Sprzedawca informuje, iż w przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron. W celu dokonania zakupu Towaru z dostawą poza granice kraju, Klient potwierdza konieczność indywidualnego ustalania kosztów dostawy, poprzez zaznaczenie ikony o treści: „Płatność z góry przelewem, po ustaleniu kosztów wysyłki drogą elektroniczną.”
 • Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 • Sprzedawca informuje, iż złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą po stronie Klienta obowiązek zapłaty.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 • Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierająca m.in. numer zamówienia, nazwę Towaru, ilość Towaru, adres wysyłki. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 • Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście.
 • W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie ma charakter jednorazowy i terminowy, tj. trwa przez okres realizacji zamówienia i upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 • Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce osobistego odbioru Towaru.
 • 4
  Dokonywanie płatności, Ceny
 • Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 • podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT,
 • nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.
 • Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w § 5 ust. 4, koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 • O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:
 • płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,
 • przedpłata – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • przedpłata – za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego,
 • płatność w ratach ( chwilowo niedostępna )
 • Przy czym w przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zapłata za Towar może nastąpić wyłącznie w sposób wskazany w punkcie b) i c).
 • Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 • Bank ING
 • Numer rachunku: 13 1050 1070 1000 0097 3785 7038
 • W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt c), Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Terminy zapłaty są następujące:
 • przy wyborze sposobu zapłaty określonego w ust. 5 pkt a) – płatność w momencie odbioru Towaru;
 • przy wyborze sposobu zapłaty określonego w ust. 5 pkt b) – w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy sprzedaży;
 • przy wyborze sposobu zapłaty określonego w ust. 5 pkt c) – bezpośrednio po przekierowaniu do internetowego serwisu rozliczeniowego
 • Przy wyborze sposobu zapłaty określonego w ust. 5 pkt d) – płatność każdej z rat określona jest szczegółowo w umowie podpisywanej bezpośrednio przez Klienta z Bankiem.
 • 5
  Dostawa Towarów
 • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 5 .
 • Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, z zastrzeżeniem ust. 4,
 • przy wyborze przedpłaty koszt wysyłki to 10 zł ( paczki o wadze do 30 kg)
 • przy wyborze paczki za pobraniem koszt wysyłki 20 zł ( paczki o wadze do 30 kg)
 • Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron.
 • Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane koszty dostawy. Przy czym przed dokonaniem odbioru osobistego niezbędny jest kontakt telefoniczny, celem ustalenia konkretnego terminu (tj. dzień i godzina) odbioru Towaru.
 • Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 • Termin dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, wynosi:
 • do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze,
 • do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty.
 • Terminy realizacji określone w ust. 7 nie dotyczą Towarów przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze.
 • Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w ust. 7, liczy się w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Terminy realizacji określone w ust. 7 nie dotyczą Towarów dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 • 6
  Odstąpienie od umowy
 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r. poz. 683 z późn. zm.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 12, 13, 14. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Klient, może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przy czym Sprzedawca zaznacza, iż skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wysłane np.:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@proridershop.pl,
 • złożone bezpośrednio u Sprzedawcy,
 • z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
 • W przypadku złożenia oświadczenia w sposób określony w ust. 4 b), Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 7
  Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową
 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny, w tym: art. 556 oraz 5561 – 5563 k.c.
 • W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
 • Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie, o którym mowa w ust.2, może zostać złożone np.:
 • za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@proridershop.pl.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz
 • żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.
 • Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • W razie zaistnienia wady Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została mu wydana.
 • Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 • Postanowienia zawarte w ust. 15 i 16 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 • Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • 8
  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@proridershop.pl.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba ze wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.
 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • na mocy art. 36 ustawy z dnia 14 września 2018r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1930 z późn. zm.), Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury pozasądowego rozwiązania sporu prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • na mocy art. 37 ustawy z dnia 14 września 2018r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2018r. poz. 1930 z późn. zm.), Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.(Dz.U. z 2017r., poz. 1356 z późn. zm.). Wykaz stałych sądów polubownych znaleźć można na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 • bezpłatną pomoc prawną Klient może uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 • złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 • Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 • 10
  Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@proridershop.pl
 • Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14 – dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
 • 11
  Ochrona danych osobowych
 • Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ww. Rozporządzenia informuje się, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, Fiveo Creative prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fiveo Creative Kamil Nowak, z siedzibą: ul. Jodłowa 1, 43-340 Kozy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-20-40-305, REGON 369014996

 

 • Dane Klientów będę przetwarzane:
 • w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na założenia konta w Sklepie Intetnetowym, świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów, w tym w celu dostarczenia Towarów do Klienta, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);
 • w celu marketingowym, handlowym oraz informacyjnym (tj. m.in. informacje o nowych produktach, przesyłanie Newslettera) na podstawie uprzednio udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 • Dane Klienta pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Klient się z nami kontaktował w sprawie jej zawarcia. Dane Klienta pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dane Klienta pozyskane w związku z utworzeniem konta w Sklepie przetwarzamy przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie. Dane osobowe Klienta w zakresie adresu e-mail, (po wyrażeniu zgody), przechowujemy w celu wysyłania Newslettera, przez czas funkcjonowania Newslettera bądź do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera / cofnięcia zgody przez Klienta. Podstawowe dane kontaktowe Klienta przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 • Informuje się, iż podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne z tym, że odmowa podania danych niezbędnych, (tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej), uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Towarów; odmowa podania imienia nazwiska i adresu e-mail uniemożliwi założenia konta w Sklepie.
 • Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazywane upoważnionym pracownikom oraz podwykonawcom Administratora, tj. firmie księgowej, firmie informatycznej, kancelarii prawnej, przewoźnikom / spedytorom, kurierom, podmiotom obsługującym płatności. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (m.in. biuro księgowe, kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem;
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, prowadzenia Newslettera, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem;
 • bankom – w przypadku Klientów, którzy korzystają z możliwości płatności ratalnych;
 • Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie kierując takie żądanie na adres mailowy: sklep@proridershop.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.
 • Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza EOG.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
 • Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.
 • 12
  Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie www.proridershop.pl Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, tj. pod adresem: ul. Jodłowa 1 43-340 Kozy
 • Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 • Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 30 – dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
 • Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 • Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, wzór zgłoszenia reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, Polityka Prywatności.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.);
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)„;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Załączniki

 • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy
 • Wzór zgłoszenia reklamacyjnego
 • Polityka Prywatności
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu